Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży na stronie www.AkademiaDobregoProjektu.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

KONTAKT

– e-mail: kontakt@AkademiaDobregoProjektu.pl

– adres do korespondencji pisemnej: ul. Gajowicka 185, 53-150 Wrocław

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Barbara Węgrzyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CZAJKOWSKY STUDIO Barbara Węgrzyn z siedzibą we Wrocławiu 53-150 przy ul. Gajowickiej 185, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 8980152037.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający dokonanie zakupu.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.
 7. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie internetowym, jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 8. Produkt cyfrowy – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 9. Regulamin – dokument regulujący prawa i obowiązki Kupujących i Sprzedawcy wraz załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego dokumentu.
 10. Rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO).
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.
 12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i ilość produktów bądź usług, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, a także dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy  www.AkademiaDobregoProjektu.pl prowadzony jest przez Barbarę Węgrzyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CZAJKOWSKY STUDIO.
 2. Wszystkie prawa do Produktów, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do treści w nich zawartych należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Przedmiotem oferty są produkty cyfrowe, tj. kursy online, ebooki.
 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu produktu oferowanego w Sklepie.
 5.  Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 2

WYMAGANIA TECHNICZNE I TREŚCI BEZPRAWNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych produktów oraz składania zamówień, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza,
 3. włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies,
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 5. minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.
 6. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego produktu.
 7. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz korzystanie przez innych kupujących.  
 8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji.

ROZDZIAŁ 3

ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Zawarcie Umowy między Kupującym a Sprzedającym następuje poprzez dokonanie zakupu.
 2. Dokonanie zakupu nie wymaga założenia konta klienta.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Warunkiem dokonania zakupu towaru lub usługi jest zaakceptowanie Regulaminu. Opcjonalnie Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz otrzymywania drogą mailową informacji handlowych oferowanych przez Sprzedającego.
 6. W celu dokonania zakupu należy:
 7. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie potwierdzić wybór klikając w przycisk,
 8. wypełnić formularz zakupu obejmujący takie dane jak: imię i nazwisko, NIP (opcjonalnie), nazwa firmy (opcjonalnie), adres zamieszkania, adres doręczania (jeśli jest inny niż zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail.
 9. opłacić zamówiony produkt korzystając z dostępnej formy płatności (przelew bankowy lub Przelewy24).
 10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie skutecznego dokonania zapłaty.  
 11. Fakt dokonania zakupu zostaje potwierdzony mailem wysłanym na adres e-mail Kupującego podanym w formularzu zakupu.
 12. Po dokonaniu zakupu Kupujący uzyskuje dostęp do kursu online na platformie WP IDEA. Dostęp do platformy jest ograniczony czasowy. Czas dostępu podany jest każdorazowo na stronie produktu i liczy się od dnia dokonania zakupu.

ROZDZIAŁ 4

REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Sprzedawcę lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Składając reklamację Kupujący może wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Zaleca się, aby każda reklamacja zawierała następujące elementy:

a)   imię i nazwisko Kupującego,

b)  adres e-mail,

c)   wskazanie produktu podlegającego reklamacji,

d)  wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,

e)   określenie zakresu żądania składającego reklamację.

 • Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 • Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania w prawidłowej formie, określonej w punkcie powyżej. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia zostaje wysłana wyłącznie na adres e-mail Kupującego.

ROZDZIAŁ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów towaru w terminie 14 dni kalendarzowych licząc do daty zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
 2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku:
 3. zakupu produktu cyfrowego (kursy online, ebooki, inne treści cyfrowe), jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta. Za zgodę należy przyjąć zaakceptowanie niniejszego Regulaminu dokonaną w procesie zakupowym oraz opłacenie produktu cyfrowego.
 4. świadczenia usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 6

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procesu zamawiania jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz dostarczenia zakupionego produktu, wystawienia i przesłania faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego dokonany zakup.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, z którymi zostały podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych.

4. Kupujący ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

5. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Kupującego, a zgoda jest wyrażona przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie korzysta.

6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania ochrony danych osobowych oraz plików cookies  są zamieszczone w zakładce „Polityka prywatności”.

ROZDZIAŁ 7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach. Postępowanie przed takim sądem jest każdorazowo dobrowolne, zarówno dla Kupującego, jak i Sprzedawcy.
 2. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiana przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Kodeks cywilny.
 3. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym, jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu  lub  Umowy, których  stronom  nie uda  się  w  pierwszej  kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Załączniki:
 6. Formularz reklamacji  – wzór
 7. Formularz odstąpienia  – wzór

Regulamin obowiązuje od: 21.01.2019 r.

Copyright © 2018-2023 Akademia Dobrego Projektu
Polityka Prywatności | Regulamin